» Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

elektronického obchodu KORÁLKY POŠTOU

provozovaného

KATEŘINOU ONDRÁČKOVOU, MBA

bydlištěm: Černilov – Bukovina 37, 500 03 Hradec Králové 3,

identifikační číslo: 75941589

zapsané v živnostenském rejstříku fyzických osob vedeném Magistrátem města Hradce Králové,

pro prodej zboží prostřednictvím elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.koralkypostou.cz.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) elektronického obchodu KORÁLKY POŠTOU provozovaného na základě živnostenského oprávnění KATEŘINOU ONDRÁČKOVOU, MBA bydlištěm: Černilov – Bukovina 37, 500 03 Hradec Králové 3, identifikační číslo: 75941589 zapsané v živnostenském rejstříku fyzických osob vedeném Magistrátem města Hradce Králové, (dále jen „prodávající“) upravuje práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího. Elektronický obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.koralkypostou.cz.

1.2. Reklamační řád doplňuje práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z práv z vadného plnění, ustanovené čl. 7.1 až 7.6 obchodních podmínek elektronického obchodu provozovaného prodávajícím, a je tudíž nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení odchylná od reklamačního řádu je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními reklamačního řádu.

1.4. Reklamační řád je vyhotoven v českém jazyce.

1.5. Znění reklamačního řádu může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění reklamačního řádu.

 

2. OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1. Má-li věc vady, o kterých prodávající ví, je povinen kupujícího při sjednávání kupní smlouvy na ně upozornit.

2.2. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit.

2.3. Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

2.4. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

 

3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

3.1. Prodejce poskytuje kupujícímu záruku na zakoupené zboží v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců.

3.2. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

3.3 Namísto písemné záruky (záručního listu) vydává prodávající kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující jméno a příjmení prodávajícího, jeho identifikační číslo a adresu místa podnikání.

3.4 Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním či nedodržením zvláštních pravidel při užívání zakoupené věci, pokud s nimi prodávající kupujícího seznámil před uzavřením kupní smlouvy, ledaže jde o pravidla obecně známá. Nesplní-li prodávající tuto oznamovací povinnost, je povinen nahradit kupujícímu škodu z toho vzniklou.

3.5 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

3.6 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

3.7 Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

3.8 Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

3.9 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

3.10. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

3.11. Jakákoliv ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, uzavřená před uplatněním práva z odpovědnosti za vadu prodané věci, pokud by v jejich důsledku toto právo zaniklo nebo bylo omezeno, jsou neplatná.

 

4. REKLAMACE

4.1. Kupující uplatňuje rozpor s kupní smlouvou (dále jen „reklamace“) bez zbytečného odkladu písemně, a to elektronickou poštou na info@koralkypostou.cz nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele) na adrese doručování: Bukovina 37, 500 03 Hradec Králové 3.

4.2. Prodávající potvrdí kupujícímu příjem reklamace dle čl. 3.9 reklamačního řádu, a to elektronickou poštou na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v jeho uživatelském účtu nebo na adresu uvedenou při sjednávání kupní smlouvy.

4.3. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Reklamační řád je archivován prodávajícím v elektronické podobě a není přístupný.

 

V Bukovině dne 1.1. 2014                                                                                                     Kateřina Ondráčková, MBA